lunes, 10 de julio de 2017

Informes y anexos 2º. Aprovisionamientos, 2

Aprovisionamientos. Períodos posteriores

Com hem dit abans, Pere Arola va fer una revisió exhaustiva de les provisions (fonamentalment alimenticies) de les quals la gent del carrer podia disposar. Es tracta d’una revisió “dolorosa”: manifesta la penúria en què va quedar bona part de la població barcelonina durant la guerra civil. Distingeix 4 pèríodos. En aquesta segona “entrada del blog” sobre el tema ens referirem als dos períodes posteriors. Com hem dit abans, efectivament, és una lectura amarga; especialment amarga pel que fa a aquests períodes posteriors.

Al final, després d'una breu referència a la situació d'altres zones republicanes, es refereix Arola a la situació a l'arribada de les tropes de Franco

[Les fotos d'aquesta "entrada" són actuals: serveixen per crear unes certes discontinuïtats en una narració tan amarga]

Aquest problema es presentà  des de el primer moment del moviment. La causa, podríem dir geogràfica, es la de que vivint a Barcelona dels productes agrícoles i ramaders procedents de les regions preses pels facciosos, fatalment es tenia que notar una gran falta. A aquesta causa si sumen el “despilfarro” de tota classe de productes alimenticis fet pels milicians al front i l’acaparament  dels comitès sindicals a la capital i també, en gran part, la intervenció de la C.N.T. al mercat central de tots els productes i les intervencions a mercats i botigues que destruïren la organització antiga de distribució.

Cap al final amb l’ocupació d’Aragó i la separació de Valencia, la primera causa actuà en forma catastròfica, ajudant-t’hi la política de reserves del Govern i la falta de braços e iniciativa al camp, que determinava no es conreés casí la terra.

Quatre períodes es poden distingir:
1º) Des de el començament a mitjans de desembre de 1936.
2º) Des de desembre de 1936 a octubre de 1937.
3º) De octubre de 1937 a abril de 1938.
4º) Des de abril de 1938 al final.
  

Tercer període: S’inicia al Octubre de 1937,  quan ve el Govern des de Valencia: llavors es digué molt que la situació de proveïments milloraria molt dons el Govern s’encarregaria: però com el Govern era partidari de fer grans reserves i de que per la gana el poble extragués les ultimes reserves particulars no es guanyà res sinó tot al contrari, donant-se l’excusa de que la Generalitat no volia cedir el serveis.

Es desenvolupà dons un hivern terrible en que tothom va amagrir moltíssim i en que la gana fou grossa essent total la falta d’aliments al públic i molt  mes difícil el procurar se’n de sota mà

En el pa se segueix el mateix regim i a lo llarg del període s’anà disminuint el racionament fins a fer-se molt petit (100 grams diaris).


 Fora del pa no es repartí de racionament res mes pràcticament: dons no es res per conservar la vida  les dues o tres vagades que donaren carn congelada i que encara molts no arreplegaren;  les quatre o cinc reparticions de 200 grams d’arròs, mongetes o cigrons; miques d’oli i sucre: tot això en un període de tres meses. No es donà gens de peix, ous, aviram, patates, carbó. En fi: amb el racionament oficial una persona àuria mort als vuit dies. I fora del dit racionament públicament no es venia res mes.

Era precís procurar-se dons l’alimentació  en forma clandestina, però en general  els mètodes barats (compres per fabriques, sindicats o, principalment, cooperatives) anaren fallant i els únics mètodes fàcils eren les compres anant a fora o be comprant lo que portaven de fora gent sense escrúpols, i ho venien en els dos casos a preus deu vagades lo normal, en general. Era lo que se’n digué “estraperlo”. Com es natural la gent modesta van esser els que patiren mes dons es van tenir que limitar a viure del “racionament” i de verdures comprades a preus molt alts (10 vagades) a pobles veïns.
      
Gitanos dels barris extrems i tota la gent d’hampa i aventurera sortien en uns trens atapeïts i penjats cap a Tarragona i Girona i tornaven carregats de productes que freqüentment els hi requisaven les forces; que venien a preus elevadíssims fent enormes negocis. Junt amb aquesta enorme quantitat de gent, molts altres hi anaven de pura necessitat i eren els que trobaven menys i encara amb peripècies innombrables [en comentar aquesta situació, un amic d'uns 70 anys, m'explica que la seva mare havia estat una d'aquestes persones pobres que sortien a comprar patates a les masies i pobles; i que ho recordava amb gran tristesa]. Es aquesta l’època en que el negoci clandestí es desenvolupà amb mes extensió.       
  
      De que visqué la gent?  Molts tenien reserves de patates fetes al estiu: amb aquestes, el pa i farina de blat de moro i les llegums que es podien trobar anaven fent, però aprimant-se enormement. Els que no tenien patates patiren molt mes dons no es podien trobar enlloc.
La compra clandestina a Barcelona era la mes cara: l’anar a fora no tant, però terriblement penós: el que hi tenia família o coneguts podia comprar mes barat, de lo que hi havia dons faltaven també moltes coses al camp. S’inicià el sistema de fer-se enviar paquets del estranger els que hi tenien  coneguts.

Pagant enormitats es trobava de tot però pocs hi podien arribar, i la majoria es tenia que limitar a algun llegum, molta farina de blat de moro, patates si en tenien, el pa i la verdura que es pogués trobar...

  A fora depenia tot de la Regió: cap al hivern  faltà el pa a totes les zones veïnes de Barcelona, y a altres mes lluny. Tots els pobles grans passaren mesos sense un gra de pa, venent-se a 30 ptas el kilo el que feien els pagesos amb la seva farina i també el de Barcelona que procedia de gent que tenia carnets falsos o amb morts, cosa normal a tot carnet.  També es vengué a l’Empordà i a Barcelona  pa francès a 30 ptas. el kilo.A mes a mes del pa, que en tots els llocs era racionat, no es donava res mes de racionament: la població no pagesa es tenia que espavilar comprant als pagesos però aquets tenien molt poc dons tothom es dedicà al conreu de tots els elements necessaris per viure i, naturalment, el sobrant per repartir era molt escàs.  Aquesta modificació dels conreus fou una de les causes mes fatals de la gana que hi hagué.

A mes a mes, com es deia que els diners no valdrien res s’inicià el sistema de no vendre si no era amb canvi  d’oli o be de sabó etc., que fabricants clandestins els proporcionaven.

Respecte a carn a alguns llocs encara se’n matava alguna vagada; a altres, gens.


Mes es mantingué la cansalada. D’ous se’n trobaven a 30 ptas. la dotzena. Gallines, a 1.000 ptas.  La riquesa d’aviram i ramats de totes classes es reduí a fraccions molt petites del primitiu.


Lo que els Comitès o Sindicats locals podien treure dels pagesos (com no necessari per viure ells ) que era molt poc i reduït als productes mes produïts a la comarca (blat, patates,  avellanes, oli, etc...) era guardat per ells. La Generalitat i l’Estat ho exigien, però ells feien un altra “guardada” com els pagesos, en que hi cabien també totes les contingències i amistats..., i la resta l’Estat  o be s’ho emportava o be el feia servir pel consum segons les patates, avellanes, oli, etc. o be, blat.

Les fabriques, sindicats, etc. de Barcelona tractaven amb aquets sindicats locals però aquestes transaccions eren també molt vigilades i s’anaven fent difícils, dons no es donaven permisos pel transport.   Ho mateix els passava a los Cooperatives.

Fora de tot això hi havia els subministres als empleats dels Organismes Oficials. Aquets anaven bastant “grassos” : les cooperatives de funcionaris de l’Ajuntament  i especialment de la Generalitat, repartien racionaments mes abundants . Els ministres vinguts de Valencia també van organitzar cooperatives que els servien molt bé i a preus baixíssims. Lo mateix tenien tots els refugiats que en els pobles o ciutats menjaven a costa del municipi, enormement mes be que els ciutadans del país. Per fi, els que participaven de la Intendència anaven també be dons tenien el “chusco” de 400 grams diaris  i bastant aliment. Les industries de Cuer  donaven un pa de 400 grams  també per treballador, diàriament.  El peix era venut clandestinament als ministeris a preus exorbitants.


Respecte al establiment de bars, restaurants, etc., patiren moltíssim. Els cars, cada vagada mes clandestinament, venien de tot a preus al voltant de 100 ptas., un dinar de 5 d’abans.

 Els altres, la majoria eren tancats i alguns servien el que podien. S’establiren menjadors per la Generalitat  a 2,50 ptas. en que donaven un platet  de llenties i una sopa, que eren freqüentats enormement.

Els bars i cafès no venien casi res: pa enlloc; cervesa acabada, xocolata, també; sols algun licor, gelats d’aigua sola casi,   taronjades i res mes.   Molts eren tancats.  
 

Quart període: Amb la retirada d’Aragó i trencament de les comunicacions amb València s’inicià l’últim període, que es el mes terrible de tots i l’estabilització  d’un regim de gana de proporcions catastròfiques  que produiria una depauperació profunda (pèrdues de pes normalment de 15 o 20 kg, e inclús mes) i una mortalitat del 100 % sobre lo normal produïda per la debilitació conseqüència de la falta d’aliments i les penalitats, especialment a persones d’edat. 

La causa es troba en que per la pèrdua d’Aragó i part de Catalunya faltà una enorme base d’aprovisionament i que les reserves que es treien de Catalunya clandestinament, s’esgotaren ràpidament en forma absoluta.  Com  que el racionament oficial era sarcàsticament insuficient per viure, les penalitats foren extremades.  

El pa continuà a Barcelona  essent l’única cosa organitzada. El racionament varià moltes vagades, essent al final 150 grams diaris, que era el corrent. A mes a mes molta gent eren beneficiats pels difunts que tenia al carnet. Als últims temps, desprès de molt parlant-ne, es posà en marxa una reforma per evitar aquets abusos en el pa que portava un canvi complet de les targes de racionament que eren vigents des de la Primavera de 1937. Si be es feren sobre això els empadronaments i disposicions interines no pogué arribar a desenvolupar-se.


A mes els d’indústries de guerra tenien un pa de 50 grams diaris i els que percebien d’Intendència, que eren tots els soldats i funcionaris del exercit, un “chusco” de 500 grams per dia; en teoria els tals últims havien d’esser de baixa del racionament de la ciutat però en la pràctica no era així.  Fora d’aquets pans “oficials” lo clandestí eren els “chuscos” que es venien a cinc duros i, en algun temps, pa francès al mateix preu. El “estraperlo” de pa a Barcelona era, no obstant, cosa molt rara. Pels estrangers es feia pa de Viena, del que també en participaven els alts caps i funcionaris del Estat: fora d’això no era tolerat cap altre producte de farina de blat.

A fora s’anà  establint durant el període l’ordre en el regim de racionament del pa, desapareixent els casos tan corrents de pobles amb grans industries sense gens de pa mesos sencers. Els pagesos eren fora del racionament; com es natural, seguien reservant-se mes farina de la àmpliament necessària,que venien d’amagat, a preus elevats i, casi exclusivament, al canvi de productes alimenticis o no alimenticis (oli, sabó, xocolata, llegiu...)

Com això es perseguia, el resultat era que moltes vagades  es confiscava tot lo que hi havia a la pagesia o fins als pobles i es passaven setmanes sense pa.

Camp de cereals
Aqueta farina, venuda a preus d’amistat fins a 50 ptas., i sense conèixer-se fins a 200 ptas., servia per fer sopes i se’n feia un comerç important i clandestí. No obstant era obligat el tots el casos l’intercanvio. El que no podia oferir res o no pagava amb plata i bitllets de sèrie no obtenia res. Al bitllet corrent entre els pagesos no se li donava cap valor, ja  amb tot el descaro. L’intercanvio era l’única forma de fer transaccions a fora.

Molt mes extens era el comerç de farina de blat de moro, pagat normalment de 30 a 50 ptas./kg.  També es comprava blat de moro que els molins molien mes o menys d’amagat. El transport de tot això era un calvari de penalitats.

Fora del pa el racionament oficial no donava casi res mes: pot ser que en conjunt donaren alguna cosa mes que en el període anterior però fou completament insuficient per sostenir la vida mes mísera.  Oli, unes quantes vegades, llenties també, poquíssims cigrons i mongetes, arròs, cap vegada, carn, raríssimament i congelada, naturalment.

La qüestió del coure era dificilíssima dons el gas no funcionava casi enlloc, l’electricitat a molts llocs era tancada sempre i als altres molt sovint; carbó de cok i vegetal era inexistent i es tenia que fer amb biguetes de llenya venudes a uns preus fabulosos. El fer-se portar llenya de fora era problema difícil i caríssim.


Respecte al peix, es mirà d’organitzar un sistema de peix estranger a preus bastant raonables. Va funcionar unes quantes setmanes bastant bé però aviat es parà. El peix del país era tot venut de estraperlo, a 70 o 80 ptas./kg, el lluç per exemple.

Per comprovar lo dit respecte a la ridícula insuficiència del racionament es veurà que després es publicaren estadístiques sobre el total repartit: hi havia 8 ó 9 partides i la que pujava mes era de 6 ó 7 kilos i això amb casi dos anys de sistema. Era ben bé una alimentació per ocells. De llegums el total era de 5 ó 6 kg i sembla era exagerat en algunes partides. En els últims nou mesos no crec que donessin mes de 1.500 grams de llegums per individu en tot el temps.


De patates se’n feu alguna repartició. I res mes. Les dificultats per anar a fora a comprar es feren molt grosses. Durant tot l’estiu la vigilància va créixer. Els controls de carrabiners i guàrdies d’assalt eren nombrosíssims a tots els llocs i s’apoderaven fins a dos o tres patates soles. El cas de gent afamada que els era pres el paquet o el sac era corrent i moltes vagades el paquet era venut pel carrabiner a un altre. El crim que això representava era tan gros que a la reunió del Parlament a Pins del Vallès, el monestir de Sant Cugat, en parlà l’Irujo [Ministre basc, del PNB] i es donaren ordres menys rigoroses però la veritat fou que aquesta persecució fou grossa i monstruosa dons si s`hagués disposat d’alguna cosa a Barcelona podria justificar-se però no havent-hi  lo necessari per viure i no repartint patates el govern (dons no se’n donaren ni tres kilos) era un assumpte de vida o mort el anar-se-les a buscar. Els trens anaven amb gent a dalt de les teulades i fins davant de la locomotora, essent normals els casos de morts per accidents a ponts i túnels

Clar que al costat dels desgraciats que hi anaven per pura necessitat, que era la majoria, hi havia els comerciants que a cops de punys es col·locaven bé i cada dia feien el negoci, venent-ho a Barcelona.

No obstant, donada la població de Barcelona, lo que entrava era insignificant i enorme quantitat de gent vivien del racionament, farinetes i verdures comprades fent hores de camí. El dinar i sopar de farinetes i verdura era lo corrent. El trobar naps per a molts era una sort i menjaven garrofes i  aglans. Durant l’estiu i la tardor es consumiren enormes quantitats d’avellanes  (“pildores del Dr. Negrín”) que dits traficants portaven de Tarragona, mes o menys d’amagat, però s’acabaren dons el Govern  lo tenia intervingut per l’exportació.

Mes sortosos eren els que tenien patates per les seves correries de l’estiu. No obstant que tant al hivern 37-38 com al hivern 38-39 no es repartí cap patata, el primer va ser molt corrent posseir-ne  en abundància, mentre que el segon les dificultats per a portar-les foren tan grosses que la majoria no en tenien gens.

Fou l’assumpte de les patates el mes vergonyós de tots: dons ho es que en un país eminentment  productor i exportador  no se’n repartíssim gens i estigués prohibit el comprar-ne fora; si ells haguessin repartit un racionament haguera estat bé això; però es monstruós el que tothom es veies obligat a anar com un lladre a buscar-ne el menjar necessari. El preus oscil·laven entre 1 y 3 ptas/kg.


Extraordinàriament mes difícil era trobar altres productes. Sols es trobaven a fora per amistat i encara amb algun intercanvi. Els ous a 30 ptas. amb intima amistat; lo corrent, de 100 a 200 ptas. la dotzena. Oli, molt rar a 200 ptas el litre (poquíssim se’n repartí de racionament).  Llet tota destinada malalts i raríssim dons les vaques eren mortes la major part. Això no vol dir que a les pagesies  en que havia es fes vida de llet a top drap.

Llegum a 30 ptas. amb molta amistat; lo corrent, 100 ptas/kg. Y raríssimes vagades.

A partir del Abril del 38 es pot dir que els subministres des de fora van perdre aquell caràcter de certa normalitat, amb recaders. Ara era exclusivament un assumpte de família i molt raríssim. Es pot dir que dita data senyala el fi de l’època que a fora hi havia menjar i s’inicia el període en que al camp la escassetat era total. La quantitat total de productes era ridículament petita

El racionament fou encara mes mal que a Barcelona als pobles.

La carn era un assumpte raríssim, procedent de llocs que mataven de tant en tant.


Les cooperatives, fabriques, sindicats, etc. ja no van tenir casi ocasió de fer compres fora del racionament, dons sol podien fer cara a aquesta responsabilitat els particulars, per lo que l’obrer modest fou el que pati mes i la gana es desenvolupà especialment en els barris obrers on la depauperació fou molt grossa. El pa de racionament, alguna farineta, alguna verdura, tronxos de col, etc.  eren tot el seu menjar, dons els diners no les arribava per alguna cosa d’intercanvi. El menjar sense gens d’oli i la falta absoluta de oli era molt  corrent i lo rar era tenir oli. Això desenvolupà assecaments intestinals. L’oli faltà a tothom del tot. La falta de peix i carn fou també total. També el vi faltà del tot.


 Els "lots"

A part completament de la gran massa de la població que passava  tan gran gana, hi avien tots els elements dependents del Govern, cossos armats, etc. que gaudien  de “lots” que era l’únic medi de viure en aquest temps. Aquets aliments eren comprats pel Govern al estranger o be procedents de l’altra banda i encara que eren molts els participants d’això, eren una ínfima minoria en comparació a  la massa total de població.

Els millors lots eren els d’Intendència que representava el substitut del “ranxo” dels soldats per tots els que estaven rebaixats de ranxo. Es donaven dons a les casernes i a totes les oficines exclusivament militars i tots els organismes d’aquet tipus. Eren individuals: es donaven cada 15 dies, eren a preus molt barats (inferiors casi als d’abans del 18 de Juliol); venia representar de 15 a 50 ptas i contenien 1 o 2 kg de mongetes, cigrons i al final, llenties; 1 kg d’arròs; altre de sucre; 3 litres d’oli; freqüentment vi, pasta de sopa, xocolata, a vagades, i 3 kg de carn, primer en pots de conserva, mes tard, congelada; bacallà també i llet en pols molt sovint.

Els varis lots dels diferents ministeris es reuniren en un sol, mensual, per tots els funcionaris del Estat que no tenien el anterior. Els preus lleugerament mes alts: com de 60 a 80 ptas. per de 4 a 7 persones, dons eren segons la família. Contenien: uns 4 kg o 2 kg totals de llegums ; arròs, 1 kg; sucre, bacallà, llet (4 pots), carn, 2 kg i oli, 3 litres.

A les fabriques de guerra els repartien un lot cada 15 dies, molt inferior, dons era de 10 ó 12 ptas. a base de llegums principalment y una mica de lo demes.

A mes a mes d’aquets lots generals hi havia els particulars de certs organismes especials o be molt íntims dels  caps, molt millors: Ministeris, Agricultura, etc...

Els grans caps de l’Estat portaven una vida extraordinàriament opulenta  en el menjar. Els alts funcionaris eren també uns grans clients del aliments venuts clandestinament, com el peix, per exemple.

Millors que el d’Intendència eren els lots del guàrdies d’assalt i, especialment, de carrabiners.

Totes les famílies de la gent dita es donaven bona vida dons les interferències de lots eren corrents i sobre la base de la ciutat entraven intendència, funcionaris i fins alguna cosa mes: es donava opulència en el menjar. 

Així resultava que les famílies que tenien soldats al front es morien de gana, mentre que les que els podien mantenir a la reraguarda es donaven la gran vida.

En realitat el sistema de govern es veu era aquet: tenir una minoria ben tipa i que estant contenta el recolzes fermament, i no preocupar-se de la massa, que tant els donava. Es veu amb el ridícul lot que era donat a les Industries de Guerra.

Amb un any i mig de parlar  de resoldre el  problema de proveïments, no varen fer res: lo que demostra que ja ho tenien bé amb aquet sistema de castes.

Aquet estat de monstruosa injustícia d’una casta que s’atipava ben bé mentre el poble es moria de gana fou la causa determinant del ràpid fi de la guerra a Catalunya, dons el soldat veient tal injustícia a casa no volia combatre, i això determinà l’esfondrament del sistema.  

La Generalitat també tenia lots pels seus funcionaris i forces, molt mes petits en general.

A fi d’any s’estructurà una nova organització que classificava a tota la població en tres classes: front, forces de reraguarda i població civil; s’establia un escalat  molt diferent entre els tres tipus i hi havia entre la població civil la varietat d’Indústries de guerra. No s’arribà a establir i segurament hagués estat mes trista la situació de la població civil, no per rebaixar mes el lot (el pa, sí, segur) si no perquè s’hagués impossibilitat del tot el comprar d’estraperlo. 


Camp conreat


De totes maneres era igual perquè les reserves del país s’esgotaven: llavors, amb intercanvi y solsamènt amb ell es trobava alguna cosa però dos mesos després no s’hagués trobat res. Dons, amb tota la gent pagesa al front des de la lleva de 1919 (error gravíssim de mobilitzar tres quintes   de pagesos deixant els camps abandonats) se sembrà poquíssim i la major part de les terres estaven sense conreu.  De durar fins a l’estiu als mateixos pagesos hagués arribat la verdadera fam.

Al estiu del 39 a part d’una mica de blat no s’hagués collit res mes, dons durant la Primavera (cridats les lleves fins al 15) no  s’hagués plantat res  dons ni hagués hagut cap brac. La guerra fatalment havia d’acabar de una manera u altre dons el país no hagué donat ni un gram de menjar i comprar a fora ja no era factibles dons s’acabaven els quartos.


Camp sense conreu

Per fer aquesta organització es feu un padró nou, per evitar els molts abusos que hi havia en els carnets vells de racionament, però fatalment ni havien mes (abusos) als nous dons tothom es jugava el tot per tot.

L’últim sistema d’alimentació de la població civil, sistema que s’inicià ja en el període anterior però que en aquet va tenir tot el seu desenvolupament, fou el de paquets enviats por la família o por amics del estranger. Aquet sistema estigué molt desenvolupat especialment entre les classes benestants que tenien famílies o coneguts al estranger o inclús en zona nacional, i fou un ajut exclusiu per molta gent.

Aquet sistema, que el govern mirava amb recel dons proporcionava alimentació a gent que ell no havia favorit i que solsamènt tolerava per l’aspecte exterior de la democràcia, fou transformat per ell en uns paquets estàndard que establí el govern que lo limitava  i proporcionava per altra banda gran benefici al govern en divises. 

L’exèrcit  representava evidentment una gran part del gasto d’alimentació del govern. L’exèrcit de Catalunya, a la vegada, tenia alimentació abundant dintre dels aliments que el govern tenia i que son els dits al parlar del lots; però a les trinxeres moltes vagades no hi arribava dons el desordre de la Intendència era molt gros i era freqüent que línees es passessin dies sencers sense rebre res de menjar. Com en la reraguarda, en el front el govern preferia que s’atipessin bé els de la segona línea, que eren els addictes, molts del PC, i que feia l’efecte de exèrcit ben organitzat i no l’importava que els soldats de primera línea (sempre de les lleves en temps normal excepte en els punt d’atac on hi anaven els de xoc) no tinguessin res per menjar. Les municions sempre arribaven, els aliments sovint no, i a mes molt retallats per la criminal actitud  dels de segona línea. L’exèrcit llavors es refiava dels camps,  masies i pobles: també la segona línea vivia opulentament d’això: l’aspecte dels soldats no era massa dolent.

Vist el tractament de la població civil ja es pot suposar que no seria millor la dels presos. Un tros de pa i una sopa de llenties era tota la seva alimentació. Lo mateix al camp de treball a pesar de la duresa d’aquet.

Els restaurants que servien de tot persistien raríssims i al preu de 200 ptas: un dinar reservat a gent estrangera o diplomàtics.
Algun restaurant servia pel seu compte  ridículs dinars a alts preus. Però la forma corrent foren els menjadors populars que primer foren de dos tipus: 5 i 10 ptas.  (primer, 38) i desprès es reduïren sols al tip de 5 ptas. dons els de deu donaven lo mateix però millor presentat.  Feien dinar i sopar: per assistir als dos era precisa la baixa del racionament de la ciutat; per un, no calia. Era precís fer la inscripció amb la mar de formalismes i donaven un carnet i els tiquets. El servei era de la “Conselleria de proveïments de la Generalitat” i donaven sopa, un plat de llenties, a vagades una mica de carn, arròs, etc.: era un menjar molt insuficient però moltíssim superior al racionament oficial. En aquets llocs sense carnet no es podia menjar. N’hi havia moltíssims; els que no estaven en axó la major part estaven tancats o algú servia alguna cosa als seus amics. Tots els de tiquet sols podien fer el tipus de 5 ptas. Uns quants eren autoritzats com de luxe i son els primerament dits. N’hi havia pels que venien de fora que tenien que portar autorització del Ajuntament respectiu.

Els bars i cafès estaven del tot deserts. No servien casi res, ni café, ni cerveza, etc, sols algun licor i poc mes.

Com es veu una gran part dels aliment consumits eren proporcionats pel Govern.  Aquets en gran part s’havien d’imputar a canvi d’altres productes (oli, taronges, patates, avellanes, etc.) o be pagats amb or.

Hi havia a mes una colla d’entitats internacionals que enviaven donatius que, en conjunt, sumaven enormes quantitats; casi totes anaven pels nens d’España que era el reclam a tot arreu. No diré que d’allò visquessin alguns asils, etc. però gran part anava al exèrcit i als guàrdies d’assalt. Freqüent era veure sortir els guàrdies d’assalt amb unes caixes cada ú de pots de llet que eren “para los Niños de España”. El govern de Negrin posava primer de tot el sosteniment del règim i no li importava res que es morissin de gana “los niños”


Situació d’altres zones “roges        
  
Al Aragó roig no patiren res per falta d’aliments; n’hi hagué desordre fort per les imbecils mesures del Consell d’Aragó  i dels anarquistes.

La ciutat de València patí mol menys que Barcelona. Solsamènt al final començà a sentir falta de coses.  

Madrid tingué evidentment un calvari mes gran que Barcelona: però tingues en conte que el racionament de Madrid fou sempre molt superior al de Barcelona. Si bé allí era molt mes difícil que aquí el trobar aliments clandestins. La falta de vitamines fou també molt mes intensa.

En les altres zones roges es pot dir que no hi hagué fam. Faltaren coses, però n’havia d’altres

Al Nord, el primer any es patí una mica però el país es bastant ric i no s’arribà a cap extrem.

Es pot dir que Barcelona fou dels llocs pitjors. El camp de Catalunya es industrial. El que patí mes dons als pobles va esser la població no pagesa: la situació va esser tan o mes difícil que a Barcelona: fou grossa  també la depauperació.


Apèndix.   Primer període nacional a Barcelona (26 de Gener a 1 d’Abril)

Darrera mateix de les forces nacionals entraren els camions d’Auxili Social que iniciaren la repartició de menjars freds i calents en quantitat fabulosa, de franc el primer mes. Després s’anaren reduint solsamènt a coses especials

La població fou reserva de bastant cosa en els saquejos pacífics dels magatzems de les cooperatives del govern mig realitzats els dies 25 i 26 de gener. Molta gent s’aprovisionà en quantitats molt grans de tots els productes de que deien eren formats els lots, sobre tot bacallà i llaunes de conservés. També moltíssima farina. Lo que hi havia en dits magatzems era una quantitat impressionant i que devia durar molts dies a famílies modestes.
Aconsellat per forners i adroguers el govern va suprimir de seguida el racionament: el resultats foren les cues que es formaven a tot arreu a on donaven alguna cosa. A 1 d’Abril, fora del pa no se’n havien suprimit gaires, donant un regim molt semblant al dall primer període. El tipus d’alimentació era molt semblant al de Novembre del 1936.

La cua del pa es tardà 20 dies en poder-la vèncer a costa de un gasto de farina fabulós. Cues ja menys sovint. Varen donar tot el pa que es volia. Carn se’n donà poca; peix, poc, però hi havia una mica. Llegums, llenties principalment. Oli escassíssim; ous a 7 i 10 ptas., per dotzena, clandestins. Llet, poca. En realitat el país no té res i te que venir tot de fora i es difícil el transport. Hi ha moltes conserves de totes classes. Es, naturalment una cosa completament diferent del temps roig.   domingo, 19 de marzo de 2017

Aprovisionamientos. Primeros períodos


Problema de proveïments

Pere Arola fa una revisió exhaustiva de les provisions (fonamentalment alimenticies) de les quals la gent del carrer podia disposar. És una revisió “dolorosa”: manifesta la penúria en què va quedar bona part de la població barcelonina durant la guerra civil. Distingeix 4 pèríodos. En aquesta primera “entrada del blog” ens referirem als dos primers períodes. En una segona entrada, completarem la informació: llegir “de cop” la situació en els quatre períodes resultaria agotador i amarg.

Aquest problema es presentà des de el primer moment del moviment. La causa, podríem dir geogràfica, es la de que vivint a Barcelona dels productes agrícoles i ramaders procedents de les regions preses pels facciosos, fatalment es tenia que notar una gran falta. Aquesta causa si sumen el “despilfarro” de tota classe de productes alimenticis fet pels milicians al front i l’acaparament dels comitès sindicals a la capital i també, en gran part, la intervenció de la C.N.T. al mercat central de tots els productes i les intervencions a mercats i botigues que destruïren la organització antiga de distribució. 


La CNT controla la situacióCap al final amb l’ocupació d’Aragó i la separació de Valencia, la primera causa actuà en forma catastròfica, ajudant-t’hi la política de reserves del Govern i la falta de braços e iniciativa al camp, que determinava no es conreés casí la terra.


Quatre períodes es poden distingir:

1º) Des de el començament a mitjans de desembre de 1936.

2º) Des de desembre de 1936 a octubre de 1937.

3º) De octubre de 1937 a abril de 1938.

4º) Des de abril de 1938 al final.1º Període: Des de el inici fins a mitjans de desembre de 1936.

Es el període de la bogeria i del Carnaval en tots els aspectes.

Acabà quan s’encarregà de la Conselleria de proveïments de la Generalitat, en Comorera, del PSUC que aconsegueix treure a la C.N.T. que portava una política de disbauxa, i vol posar en canvi una política d’austeritat davant la perspectiva d’una guerra molt llarga i molt dura.


Ací no parlarem, no obstant, de la política i organitzacions de proveïments, sinó del proveïment de la població en si.

Des de els primers dies es començà a notar la falta casi absoluta de certs articles. Passats els dos o tres dies de saqueig general de “colmados” i places i restablerta la confiança dels botiguers (el saqueig fou del 21 al 23 i la nova apertura cap el 27 Juliol) bastant ràpidament es restablí la venta del articles alimenticis que les primeres setmanes en general no faltaren.Una excepció essencial fou la carn que ja faltà enseguida i començà a repartir-se a les carnisseries no mes de tant en tant, apareixent en ple Agost les cues a les carnisseries; a menys de fer grans cues i barallar-se amb tothom fou impossible arreplegar la poca carn que repartien: les cues no s’organitzaren mai i cap a Octubre ja no se repartia casi mai. Es pot dir que de carn del país ja no s'e’n vengué gens. A setmanes es posaven a la venta forts stocks de carn congelada. La carn de cavall era pel Octubre i Novembre l’única carn fresca venuda a Barcelona, i era molt poca quantitat.

Altre article que faltà molt, si be no tant absolutament com la carn, fou el peix. Les col·lectivitzacions de tota la organització peixatera donaren que desaparegués l’estímul i faltant tot el peix del Nord l’escassetat apareix enseguida i les cues de peix a les places son normals al Setembre.Algunes classes eren abundants com la sardina que es venia pels carrers al Setembre, però altres eren escassísims i es feia molt difícil poder arreplegar-ne. Pot ser a l’enorme congestió de gent en aquests articles hi ajudà l’augment del poder adquisitiu de la gent al cobrar mes i pagar la meitat del lloguer (molts no el pagaven) però aviat l’augment fortíssim de preus que sofriren aquests articles, especialment el peix (que degut als forts jornals dels pescadors va arribar aviat a valors triples dels antics) anul·là aquesta superació. A primers Desembre la venta lliure de peix i carn era pràcticament nul·la (de tant en tant, amb cua, es venia una mica de peix)

Encara que la separació de les regions productores fou la causa essencial d’aquestes faltes: ho determinà pràcticament la disbauxa i bogeria de milicians i comitès. S’endugueren al front els ramats de per aquí i allí durant tot aquest període portaren una vida d’un gasto i destrossa impossibles de descriure.Les besties eren mortes a mils, menjant-se les parts mes fines i llançant la resta. A la capital els comitès acaparaven tot lo que es matava i s'ho menjaven ells i tots els amics i a plaça enviaven en tot cas sols els menuts. Pel peix passava en part el mateix. El que volia aquets articles sense esser dels de l’olla els havia de comprar de sota mà pagant-los a preus elevadíssims.

Respecte al aviram el problema no es presentà tan de presa degut a ser mes un article del propi país: no obstant el enorme consum de sindicats, comitès i milicians determinà, junt al repetit desordre de la distribució una escassetat aviat i un fort encariment.Cap els últims mesos del període els pollastres i gallines havien desaparegut del tot de la venta lliure i els conills eren molt escassos i a fort preus (triple al menys). 

Gallina a peces era venuda de tant en tant.
Els ous escassejaren faltant les importacions i obstaculitzat pels comitès forans en gran manera la sortida de productes dels pobles, dons ja des de Setembre les mesures per impedir la sortida eren rigoroses a molts llocs. Així es que, junt al encariment fortíssim (cap el triple), dels ous del país s’anà cap l’Octubre a la desaparició total de la venta lliure. Llavors quedà reduïda la venta d’ous a les rares remeses que venien del estranger. Al Novembre es feien llargues cues per arreplegar un ou per persona.

 La llet, amb l’excusa dels hospitals i ferits, les dificultats del pobles i comitès i transports i el sacrifici de vaques per alimentació, anà escassejant.


Al Novembre les llargues cues eren normals. Algunes remeses de llet condensada estrangera venudes al públic alleugerien la situació.

Respecte conserves: mica a mica van anar escassejant fins desaparèixer del tot les sardines, de procedència atlàntica. En canvi es feren corrents els pots de carn argentina, però desprès s’esgotaren del tot. El bacallà es pot dir desaparegué del tot de la venta des de l’Agost, acaparat tot pels comitès i trobat en gran part podrit mesos desprès. Fou una de les coses que el poble trobà a faltar mes els primers mesos. Les altres conserves anaren desapareixent 


Les llegums foren acaparats des de el principi pels comitès i la Generalitat en grans quantitats: així es que es limità molt la seva venta anant-se mantenint no obstant la venta amb cues fins el Desembre. L’arròs escasseja molt cap al final, també. Els productes derivats de la farina seguiren amb igual normalitat que abans.
Les verdures: degut a les profundes alteracions en els règims de conreus de les terres veïnes, disminueix molt la producció, i molt mes la venta lliure, degut a les traves dels comitès, però s’anaven trobant.  L’oli anà amb cues cap el final. Els plàtans faltaren en absolut, des de el primer dia.

Respecte a productes no alimenticis no es notà gran falta de coses: la venta dels articles d’us comú fou fabulosa a Agost i Setembre; després es va esmorteir molt.

Als Hotels, Bars i Restaurants es trobà bon menjar tot el temps dons sota mà compraven o rebien dels comitès tot el que volien, excepte els productes que eren escassos del tot 

Les patates foren un dels articles mes acaparats per la C.N.T. de manera que per l’Octubre hi havia l‘escassetat i les cues enormes eren lo corrent fins el Desembre, degut a que es posava molt poc a la venta.  Aquesta mania acaparadora era en previsió a la duració de la guerra, però en el cas de les patates se’n podriren enormes quantitats.

Als pobles no es notà en tot el període la falta d’aliments: per axó les famílies estiuejants no els abandonaren, moltes, al entrar la Tardor. Els comitès del pobles, des de el Setembre es dediquen a fer reserves impedint les sortides dels generes: dons cada poble era un veritable Estat independent. Així resultà que al final ja escassejaven els productes no produïts al mateix poble. 

La població aguantà be, inclús al final del període, les privacions existents. Es l’època de les vaques grasses de la Revolució: tot el que no tenia la desgracia d’esser titllat de feixista o de esser perseguit, portaria una existència opulenta i divertida. Al principi fou el gran jolgori i disbauxa alimentícia. Al final els relacionats amb comitès, sindicats, etc., anaven vivint be. Els que tenien coneguts a fora rebien de tot a pesar de les prohibicions i encara que les confisquessin moltes vagades. La quantitat d’aliments que per recaderos, paquets i viatges, entrà l’últim trimestre de 1936 a Barcelona fou fabulosa. Es pot dir que el resultat de la intervenció de la C.N.T. als proveïments fou simplement fer inútils tots els òrgans de distribució per ella creats i fer que es fes directament l’arribada del aliments a les famílies sense passar per mercats i botigues .

En botigues i pisos es podien comprar també mes o menys escasses i molt cares tota classe de productes a sota mà i d’amagat.

El que no tenia cap relació sindical o a fora al final la ballava ja molt magra. Es veia obligat a fer cues tot el dia, i a vegades a la nit per agafar numero per arreplegar alguna cosa. Cues llarguíssimes amb enormes escàndols, números i mes números i al final no trobar res moltes vagades. Inclús els que rebien de fora moltes coses es veien obligats a perdre en cues la major part de les hores. No cal dir que tots els mangonejadors de la situació tenien de tot i a bon preu.

Respecte a les conserves i derivats del tocino encara s’anaren trobant en venta pública, al menys dient que ho era i a preus exageradíssimes.

Segon període: Des de desembre de 1936 a octubre de 1937.
S’inicià al ocuparse Comorera, com representant del PSUC, d'els proveïments. Per una banda es trobaren amb el boicot de la CNT i per altra amb la falta ja enorme d’elements alimenticis. A més la seva tàctica era fer reserves per una guerra molt llarga i, naturalment, era a base de disminuir l’alimentació de la població.


Hi avia poc pa i a tots els forns es feien cues de hores i hores. Mes tard s’adoptà el sistema de prendre número prèviament i axó es feia a las 2 ó 3 de la nit, després d’hores i hores de cua. Els escàndols foren enormes. Després de setmanes i setmanes de desordre i escassíssim pa s’inicià la organització del racionament que va sortir dels mateixos veïns i es va anar estructurant es unes targes de barris independents i desprès es va anar coordinant fins fer un sistema complet de targes del pa provisionals cap al Abril. Cap al Maig foren substituïdes per les definitives, derivades d’un Carnet general de Racionament fet per l’Ajuntament, després de complicats empadronaments, i en qui havien targes per tota classe d’aliments.

Així es va aconseguir després de diversos meses de desordre i molèsties immenses, organitzar la distribució del pa en forma d’un racionament per individu. Fou l’única cosa de proveïments que estigué organitzada i que persistí fins l’últim dia de la revolució, i la única en que, sense faltar mai, es repartí un racionament raonable. Les molèsties eren poques i les cues de pa quedaren casi suprimides.
En el temps del desordre es patí molt d’escassetat de pa en una població tan acostumada al pa, però posat el racionament se seguí patint dons era escassíssim  per persona i molt inferior al que s’acostumava a menjar. Després de la collita hi hagué, dintre de la exigüitat, una notable millora. L’estiu del 1937 fou l’època de tota la guerra en que el racionament de pa fou mes abundant. Respecte a la qualitat, durant la Primavera es feren totes les provatures imaginables. Com que la Generalitat no es volia doblegar a les pretensions del Govern, no rebia farina i, no tenint diners, no hi havia manera de menjar.

Les primeres setmanes de la falta de pa, la gent es tirà als panets que es fabricaren algun temps, fins a esser  prohibits (excepte per a usos especials: com consolats, hotels, etc.)  i a les galetes dolçàs i salades, però amb aquets atacs aviat feren net. Al organitzar be lo del pa, es prohibí fer de la farina res mes que pa.

Els altres productes, que al final del primer període hem vist que varios encara eren venuts públicament, s’anaren esgotant ràpidament i les botigues i places foren al poc temps uns llocs deserts en que sols de tant en tant es venia algun producte. 

Respecte a la carn: el cavall s’anà esgotant i les ventes de carn congelada s’anaren aclarint: per la Primavera n’hi avia algunes encara però a l’Estiu  desaparegueren absolutament. Així es com s’acabaren les cues d’aquest article. 

Per l’estil passà amb el peix que, venut a plaça a preus extraordinaris era molt poc freqüent, venut en poca quantitat i cada vegada menys.

En l’aviram el problema s’aguditzà molt quedant tota la escassa venda reduïda a contractes clandestins.  Els ous: s’anaren fent reparticions d’ous barats, estrangers, però molt poc freqüents i desaparegudes al Estiu.  

En la llet el problema es complicà tant que ja es tingué que fer-lo exclusiu de malalts i criatures. I  es feren algunes raríssimes vendes públiques de pots de llet condensada.

L’oli anà escassejant molt, sense cues. El carbó vegetal faltà casi del tot.  El problema del cuinar es presentà ja molt seriós. Les conserves desaparegueren de la venta i el  bacallà no reaparegué mai. Per fi el ram de llegums s’anà esgotat fins no vendre res al públic. També amb les verdures es notaren limitacions.

Com les llegums, l’arròs faltà del tot. Les patates continuaren sent un terrible problema: al hivern es feren algunes reparticions amb cues espantoses però a l’Estiu no se’n repartí ni una (a partir del Mars o Abril ja no es repartí res potser fins l’Estiu següent, o sigui quinze o setze mesos). Els embotits de porc anaren essent cosa mes rara i caríssima.

Es comprendrà amb això que la situació, considerada com extraordinàriament greu  pels Mars o Abril, acaba sent extrema en Setembre. Les botigues i places eren uns elements completament inútils. El que no tenia altre lloc de treure aliments es moria de consunció.


Una verdadera ironia foren les nombroses targes  de racionament de diversos productes que quedaren del tot sense estrenar

Quins altres mitjans  tenia la població per trobar menjar?. El que tingués que viure exclusivament de lo que estava a la venda en les botigues i places, o era repartit per racionament, fatalment haguera mort. Tothom mirava amb terror enorme la proximitat d’un hivern en tals circumstàncies.

La fon mes normal d’aliments era fer-los portar de fora d’amagat o be anar-los a buscar.  Aquets tràfecs tan aviat eren rigorosament prohibits i decomissat tot el que es portava,  com hi avia certa tolerància.  No obstant es feia difícil treure coses dels pobles per les dificultats que els municipis hi posaven. A mes, anaven faltant  productes als pobles i era qüestió de pagar-los molt cars.

 Los dos párrafos siguiente no se refieren  a Barcelona sino al resto del país

El pa es mantingué abundant durant tot el temps a gran part del país; hi hagué llocs, no obstant, que a final de Primavera els faltà de tot. Se’n portava molt a Barcelona.

En la qüestió de ous se’n trobaven a preus elevadíssims i també llegums i llet, sols naturalment a base de combinacions molt personals. Carn de bé escassejà a mols llocs i era molt difícil proporcionar-se: mes fàcil embotits de tocino. L’oli depenia essencialment de esser o no productora la regió.

Especialmente duro es el siguiente párrafo:

Les patates foren l’assumpte  que dona mes enrenou: com que des de el principi de la collita a la Primavera de 1937 no se’n  repartí gens a la ciutat, amb la suposició de que n’hi avien d’acaparades la gent es veié obligada a sortir a comprar-ne fora. Res mes impressionant que aquells trens que sortien atapeïts de gents carregades amb sacs buits: que envaïen els camps i masies, compraven o prenien les patates i s’entornaven amb els enormes sacs al coll. Al avançar-se  l’estació, es veieren precisats a anar a la Plana de Vic i llavors era precís fer nit al ras. Les penalitats de mils i mils pares de família, de dones, etc. que es veien obligats a fer això eren incomptables; moltes vagades els hi eren preses les patates al entrar a Barcelona. Els trens anaven espantosament plens. Així entraren enormes quantitats de patates a Barcelona que ajudaren a passar el terrible Hivern del 1937/38. Però hi hagué gent que no pogueren fer aquest trasbals o ningú els hi portà i patiren enormement de gana.

A mes d’aquests proveïments des de fora,  d’indole familiar, hi hagué els fets per fabriques i Comitès o Sindicats: això fou molt freqüent i les reparticions en aquesta forma, especialment de patates i carbó foren molt importants.

Això vol dir que si ben el que no tenia cap relació passà molta gana; el que tenia alguna o bé tenia molts diners per comprar anava tirant bastant bé. El peix es venia per les cases clandestinament i a preus elevadíssims.

Tot això portà a l’extensió de les Cooperatives que abastiren  a, pot ser, mes de la meitat de la població: a mes dels exigües racionaments oficials, repartien coses que compraven de sota ma als pobles i en axó en havia des de Cooperatives sortoses a aquelles que no repartien res.

Els hotels i restaurants se’n varen anar  ressentint molt. Augmentaren els preus molt i bastants no venien casi res per no tenir medis de trobar aliments; altres en trobaren i anaven fent. Els restaurants bons servien tota classe de menjars però a preus deu vagades l’antic, cap al Setembre.

En resum: mentre uns, per diners, per relacions familiars o sindicals menjaven bastant bé, altres estaven en una situació terrible i perdien els 8 ó 10 kg. Amb tota naturalitat.

Referent als productes no alimenticis, començaren a escassejar a principis d’any  i s’anà intensificant la falta fins a no vendre’s ja públicament i solsamènt d’amagat, etc. (sabó, teixits, sabates: i d’això a preus triple dels primitius en botigues encara)

Això demostra els fabulosos negocis que es feien degut a aquest sistema de fer les operacions clandestines. 

  

domingo, 12 de febrero de 2017

INFORMES Y ANEXOS


INFORMES Y ANEXOS. 1º. Temas Generales. Cataluña en la Guerra Civil

[La transcripción de los comentarios de Pere Arola  sobre el día a día de la Guerra, resulta compleja y lenta. Por ello, pasamos, antes de continuar con esa transcripción, a transcribir sus comentarios resumen de la situación de Cataluña durante los años de la contienda.

Más adelante, recuperaremos las anotaciones del día a día. Además esa previa transcripción de los Informes y Anexos, nos ayudará a entender mejor, más adelante, los detalles concretos que destaca Pere.]

[I. Visión conjunta de la época de “dominio rojo” en Cataluña]


Bandera republicana
El día 26 de Enero de 1939, jueves, a las 17 horas, terminó, con la pacífica y triunfal entrada de las tropas de Franco en Barcelona, el dominio “rojo” en esta ciudad; dominio rojo que venía persistiendo desde la madrugada del 19 de Julio de 1936, domingo, en que se iniciara, al mismo tiempo que la sublevación militar que había de fracasar, el movimiento revolucionario para sofocarla.


Cartelón franquista


Durante este período, de más de treinta meses,  todas las calamidades, crímenes y atropellos, se sucedieron en Barcelona sin interrupción, en forma tal que desde cualquier punto de vista puede afirmarse  que los hechos ocurridos en Barcelona en este período son de una magnitud tal como jamás en la historia de la ciudad se produjeron hechos remotamente semejantes e incluso sobrepasan en todos los órdenes a las calamidades sufridas por todos los pueblos.

Ni la Revolución Francesa, ni la rusa se acercan de mucho a la profundidad y amplitud de la española, y, en particular de la catalana. Todas las revoluciones tienen un cariz predominante (político, la francesa; social, la rusa)... y las otras actividades del país apenas son rozadas. 


Milicianos

En cambio, en España, la revolución profundísima en el orden social o político, lo es aún más en el religioso, y consecuencia de esta mayor amplitud y profundidad (en el orden social va mucho más adelante que la rusa) es una conmoción profundísima en la vida del País (moral, económica, sanitaria, intelectual, etc.); y, como si esto fuese poco, la revolución trae aparejada una guerra civil que sale pronto de dicho marco  para caer en el de un asunto observado y atizado por las Naciones.    Puede pues muy bien decirse que nunca se ha visto en la historia de Europa una revolución tan extensa y profunda y desde luego en Cataluña jamás había habido una conmoción que admita comparación con esta. Desde el origen  de Catalunya al alborear el siglo IX no había visto el país nada semejante, incluso teniendo en cuenta las proporciones más reducidas del país en los siglos anteriores.     En el orden religioso, la destrucción absoluta de todo lo religioso, material y moral; en el militar, la destrucción absoluta de toda organización militar; en el político, la desaparición de todos los derechos civiles; en el social, la abolición práctica de toda propiedad y de toda organización económica de tipo libre; en el económico, el colapso absoluto de las transacciones económicas y comerciales; en el jurídico, la abolición de todo principio jurídico civilizado y el establecimiento de los asesinatos desde los Tribunales; en el de Orden Público, el asesinato continuado (millares y millares, en pocos meses), el robo y todas las actividades delictivas en manos de los detentadores del poder.


Iglesia de San Francisco de Sales: las dos visiones
Aunque dentro de los partidos que colaboraron en la revolución se quiso, por algunos hombres, poner freno a esta oleada de barbarie y salvajismo, no pudo conseguirse nunca nada y el último día, como el primero, las características esenciales del sistema y sus detalles externos eran más o menos los mismos.

[II. Períodos en que se ha desenvuelto la situación en Cataluña]

Tres períodos pueden distinguirse:

Fuerza de la CNT
1º) del 19 de Julio de 1936 a principios de Mayo de 1937.

2º) desde Mayo de 1937 al final de Marzo de 1938.

3º) desde Marzo de 1938 a Enero de 1939

El primer período es el del dominio preponderante de la FAI. 


El segundo es el del dominio de las tendencias moderadas del Socialismo con el Comunismo, sobre los Sindicatos.
El tercero representa la alianza del Comunismo con los Sindicales en contra de las tendencias moderadas.

[III. La sutil actuación del “comunismo”]En toda la revolución se ve la táctica sutil del Partido Comunista que apoyándose ora en unos, ora en otros, pasa de una posición insignificante a ser el árbitro de la política del país, debido, claro está, a que aparte de la formidable labor de captación entre el pueblo, procura que en el ejército que se crea sean suyos los mandos y todos los resortes y armas principales, resultando que esto le permite ejercer una verdadera y terrible dictadura pues tiene el P.C. en sus manos toda la fuerza efectiva del país: los moderados solo son tolerados para poder mantener delante del extranjero la ficción de la República Democrática necesaria para que los países democráticos no retiren su ayuda; en cuanto a las Sindicales, se pliegan éstas a sus caprichos pues saben muy bien que sin la ayuda del P.C. ya no existirían: así es como de unos adversarios han pasado a ser dóciles criados. 


No será necesario decir que el P.C. no es sino el organismo representante del comunismo ruso y francés y de todos los elementos de disolución internacional
El arraigo en el país del P.C. estará en todo caso en las masas agrícolas de Andalucía y La Mancha, que le han proporcionando hombres para sus voluntarios, guardias, comisarios y soldados; y en los obreros industriales de Madrid y Asturias; y en los intelectuales de última fila de Madrid, de los que han salido sus oficiales y jefes, sus funcionarios, profesores, etc. ; pero no en las masas agrícolas e industriales catalanas, donde son las sindicales (principalmente la C.N.T.) las que tienen fuerza, y donde el P.C. (ó el P.S.U) tienen una fuerza exclusivamente artificial, de cuatro intelectuales y cuatro “arribistas”, que no es nada al lado del arraigo de las ideas de la Esquerra  y de sus bases en las clases populares e intelectuales, y del más fuerte aún de las ideas anarquistas y confederales.

[IV. El porqué del rápido hundimiento del frente republicano en Cataluña]
El “Estado Español” en Barcelona es sencillamente una “casta” superior venida enteramente de diversos puntos de España y que tiene sojuzgado el país hambriento y esclavizado mientras ellos viven opíparamente. 

Presidente de la República desde 1937

Solo así se explica el rápido desenlace de la dominación roja en Cataluña: en efecto, menospreciada continuamente la Esquerra por el gobierno rojo, a pesar de controlar la mayoría de la masa campesina, y esclava la C.N.T del régimen que controla todas las masas industriales; y existiendo enormes masas, casi mayoritarias tanto en la ciudad como en el campo, afectas a las ideas derechistas y actualmente, desde el primer día de la revolución, incondicionales del movimiento nacional, determinadas ellas por las condiciones del régimen social del país, resulta que el gobierno tiene una masa recelosa o abiertamente hostil y su único apoyo estriba en los refugiados de todas clases y categorías venidos a Barcelona y a los pueblos durante la guerra, y en los arribistas del P.S.U.C , dispuestos a ponerse siempre a las ordenes del que detente el poder. 

Esa es la causa esencial de la rápida caída del frente; y a esta causa interna se añade la externa de la falta de toda clase de suministros a consecuencia de la separación con el resto de España y de la incorregible política de privilegio para sus adeptos incondicionales, en abastos, seguida por el gobierno rojo.


Por esto, los éxodos de poblaciones civiles en Cataluña tienen siempre el carácter de marcha de una casta dominante (la de los incondicionales refugiados indicados) quedando la población antigua cualesquiera que fuesen sus ideas y actuación política o social. Es diferente el caso de Asturias y Vizcaya en que marchó la parte más roja de la población que es precisamente la misma que ha marchado ahora de Cataluña.

[V. Posible más dura resistencia “roja” en otras zonas de España]

De acuerdo con esto, podría ser que en el resto de la España roja la resistencia fuese mucho más dura y el avance más lento, pues, aparte que allí el problema de abastos no se ha presentado, incluso en las ciudades, con el carácter desesperado de Cataluña, no existe ninguna de las causas internas de descomposición que aquí han actuado vigorosamente sobre los soldados y los llamados (determinando la inhibición absoluta del soldado y la ocultación de los nuevamente llamados), pues los partidos republicanos no tienen ninguna fuerza, y la C.N.T. tiene un carácter mucho más disciplinado que en Catalunya (en donde, al lado de unos directivos de un anarquismo sin ton ni son, hay una masa sin formación ni convicciones) mientras los partidos marxistas, especialmente el partido comunista tienen allí todos sus afiliados y tanto en la ciudad de Madrid como en el campo, hay unos elementos disciplinados y encuadrados con profundas convicciones no existiendo además las grandes masas sociales campesinas de tendencia derechista que hay en Cataluña, debido al diferente sistema de la propiedad territorial. 

[VI Referencia al siguiente informe: el de los “abastos”]Después de haber hecho un estudio sobre los bombardeos, (breve nota en catalán que transcribimos en cursiva) pasamos a hablar de la cuestión de la alimentación durante el período rojo.

Nota: Segons informacions “nacionals”, que semblen certes pels detalls especials dels atacs, son fets pels mateixos rojos: el bombardeig del 19 de Juliol a la Catedral; el 16 d’Agost als carrers de Santa Caterina; el 6 d’Octubre y el 31 de desembre de bombes petites, tots ells del any 1938. Els tres primers es caracteritzen per ser de poques bombes; l’últim de bombes molt petites